Menu
+420 777 111 818
SLEVA -10 % na VŠE + poštovné ZDARMA s kódem: "SLP10" ⭐ pouze do 1. 7. 2024!
Při větším odběru pro hotely, restaurace a rozpočtové organizace nabízíme zajímavé slevy, více informací ZDE.
Dante.cz - Zpracování osobních údajů - katalog

Zpracování osobních údajů - katalog

 

Ochrana osobních údajů

Splnění informační povinnosti v souladu s čl. 13 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – dále jen „Obecné nařízení“) = INFORMACE O TOM, JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH.

Vážíme si vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím a zásadně s nimi neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost: 

DANTE.CZ, s.r.o.

Sídlo: U Učiliště 1, 707 00 Ostrava-Kunčice

IČO: 26831481

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 40049 (dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: DANTE.CZ, s.r.o., U Učiliště 1, 707 00 Ostrava-Kunčice

adresa elektronické pošty: dotazy@dante.cz

telefonní kontakt: +420 777 111 818

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je uchováváme

A. Pro účely Vaší objednávky našeho katalogu

Při objednávce našeho katalogu prostřednictvím webového formuláře evidujeme Vaše osobní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jedná se o tyto Vaše osobní údaje: titul, jméno a příjmení, adresa, dodací adresa, telefon, email, a dále IP adresa, zdrojová URL adresa.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právního titulu „plnění smlouvy“ (dodání katalogu).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je: Přijímání a vyřizování objednávek katalogu, realizace dodání katalogu.

 

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje, jakožto odběratelů, budeme zpracovávat dle zákona č. 235/2004 Sb o DPH, tedy     10 let od konce toho kterého zdaňovacího období.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva.

Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci. 

Právo odvolat souhlas: V tomto případě se neuplatní.

Právo vznést námitku proti zpracování: Pouze pro zpracování na základě oprávněného zájmu – v tomto případě se neuplatní.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy (emailové adresy uvedené v objednávkovém formuláři).

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.

Všechny údaje jsou zpracovávány výhradně na území Evropské unie, nebudou předány do třetí země mimo území Evropské unie. 

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona. 

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně vlastním zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají:

  1. externí daňové poradenství, zpracování účetnictví, externí právní služby;
  2. služby správy informačních technologií nutných k provozu naší výpočetní techniky a provozu webových stránek, případně marketingové služby pro Správce;
  3. distribuci katalogu.

Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské smlouvy uzavřené s námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit v odpovídajícím rozsahu.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

Používání souborů cookies
Snažíme se, aby naši zákazníci od nás získávali vždy pouze to nejlepší zboží, služby a informace a proto ke správné personalizaci nabídek a analýze návštěvnosti využíváme anonymních dat tzv. soubory cookies.