Menu
+420 777 111 818
Letní akce je tady!!! SLEVA -15 % s kódem: "LETO15" ⭐ Prodlouženo do 22. 7. 2024!
Při větším odběru pro hotely, restaurace a rozpočtové organizace nabízíme zajímavé slevy, více informací ZDE.
Dante.cz - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Dante záclony provozovaného společností DANTE.CZ, s.r.o.

platné a účinné od 3. 6. 2024.

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Prodávající
1.1.1 Internetový obchod Dante záclony je provozován společností DANTE.CZ, s.r.o., sídlem Ostrava, Kunčice, U Učiliště 137/1, PSČ 719 00, IČ: 268 31 481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, sp. zn. C 40049.
1.1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího:
     a) adresa pro doručování: DANTE.CZ, s.r.o., U Učiliště 137/1, 719 00 Ostrava-Kunčice
     b) elektronická adresa: objednavky@dante.cz
     c) telefon: 777 111 818
 
1.2   Všeobecné obchodní podmínky
1.2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.
1.2.2 Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
1.2.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.
 
1.3 Možnost archivace Obchodních podmínek
1.3.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://www.dante.cz/obchodni-podminky/.
1.3.2 Obchodní podmínky jsou Kupujícímu zaslány společně s potvrzením přijetí Objednávky ve formátu pdf nebo jiném vhodném formátu, který umožňuje Kupujícímu archivovat si je v elektronické formě nebo je vytisknout. 
1.3.3 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.
1.3.4 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky, včetně aktuálního znění těchto Obchodních podmínek.
 
1.4 Definice a výklad pojmů
1.4.1 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) www.dante.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití prostředků komunikace na dálku,
1.4.2 Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;
1.4.3 Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);
1.4.4 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím; Údaje o jednotlivých Objednávkách jsou přístupné Kupujícím, kteří mají Uživatelský účet, v administračním rozhraní Uživatelského účtu.
1.4.5 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
1.4.6 Obchodní podmínky – tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Dante záclony, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;
1.4.7 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;
1.4.8 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost DANTE.CZ, s.r.o., specifikovaná v čl. 1.1;
1.4.9 Registrace – vyplnění registračního formuláře uvedeného na stránkách Internetového obchodu, na základě níž je Kupujícímu vytvořen Uživatelský účet; Registrace je dobrovolná, registrovaným Kupujícím může Prodávající poskytnout výhody oproti neregistrovaným Kupujícím (např. slevy na vybrané zboží nebo jinak podmíněné slevy);
1.4.10 Uživatelský účet - administrační uživatelské rozhraní vytvořené se souhlasem Kupujícího, specifikované v čl. 9.1 těchto Obchodních podmínek
1.4.11 Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu;
 
2.    NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Nabídka Zboží
2.1.1 Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.
2.1.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1 Obchodních podmínek. Nabízené Zboží je možné zakoupit pouze do vyprodání skladových zásob. Objedná-li Kupující vyprodané Zboží, bude o této skutečnosti Prodávajícím telefonicky či písemně informován.
2.1.3 Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH za danou jednotku a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, způsob a čas dodání zboží a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. 
2.1.4 Akční nabídky, slevové akce, použití slevových kódů a poukázek platí pouze pro spotřebitele pro obvyklé množství zboží, nevztahují se na již zlevněné zboží a platí pouze do vyprodání zásob. Veškeré zboží a ceny na e-shopu jsou platné pouze pro spotřebitele a objednání obvyklého množství. Obvyklé množství znamená u zboží v metráži maximálně 30 metrů. U ostatního zboží 5 kusů konkrétního produktu. Kód ceníku a Slevový kód nelze kombinovat. Při nákupu můžete využít kód ceníku či slevový kód vždy pouze jednou - nelze aktivovat více kódů současně. 
 
2.2  Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu
2.2.1 V případě zájmu o nabízené Zboží je Kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.
2.2.2 Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží a datum doručení Zboží dle zvoleného způsobu dopravy; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH.
2.2.3 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku se závazkem platby“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.
2.2.4 Prodávající umožňuje kupujícímu uvést v Objednávce (v poznámce) i požadavek dodání náhradního zboží, a to pro případ, že původně požadované zboží nebude mít prodávající v dané době na skladě. Neuvedení náhradního zboží znamená, že kupující náhradu nepožaduje.
 
2.3 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy
2.3.1 Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí Objednávky; přijetí Objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. V přijetí Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 Obchodních podmínek a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu .pdf nebo jiném obdobném formátu umožňujícím uložení textu. 
2.3.2 Potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím je přijetím návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení přijetí Objednávky na jím zaslanou adresu. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno (zejm. neexistující e-mailovou adresu), je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat. Nelze-li potvrzení objednávky Kupujícímu doručit, není Kupní smlouva uzavřena.
2.3.3 Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.
2.3.4 Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.
 
2.4 Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy
2.4.1 Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).
2.4.2 Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastí, např. odpovědnosti za vady, záruky za jakost či náhrady škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.
2.4.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.
2.4.4 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
2.5 Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky
2.5.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen kupní cenu uhradit.
2.5.2 Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který jako způsob platby preferuje dobírku. Bezhotovostní platbu předem na základě zálohové faktury může Kupující s Prodávajícím rovněž sjednat individuálně; v takovém případě sdělí Kupujícímu číslo účtu a variabilní symbol pro provedení platby. V případech dle čl. 2.5.3 je však Prodávající oprávněn požadovat platbu předem, zpravidla bezhotovostně (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije).
2.5.3 V případě, že Kupující objedná úpravy Zboží na míru, např. zásah do rozměru u dekoračních látek (šíři rozpůlit) nebo objednání rozměru menšího než 2m u záclon, je Prodávající oprávněn vyžadovat platbu předem ve výši 50% z předpokládané kupní ceny stanovené odhadem. Pokud Kupující neakceptuje uvedenou podmínku, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit; odstoupení zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.
2.5.4 V případě, že je předmětem Objednávky zboží, které je stříháno do vzoru nebo je metráž stříhaná a upravovaná na zakázku (tj. pokud se jedná o Zboží upravené na míru dle požadavků Spotřebitele), je celková cena vyčíslená v potvrzení Objednávky jako předběžná. Konečná cena se může lišit od ceny předběžně vyčíslené maximálně o 20 %.
2.5.5 Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží po přijetí potvrzení o úhradě, obvykle během 48 hodin po obdržení potvrzení. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.. Službu ePlatba není možno použít u všech nákupů. Prodávající toto umožní jen u určitého zboží.
2.5.6 Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Termín dodání
3.1.1 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 10 pracovních dnů, v období před vánočními a velikonočními svátky do čtyř týdnů, ode dne uzavření Kupní smlouvy.
Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, předá Zboží k přepravě nejpozději do dvou týdnů, v období vánočních a velikonočních svátků do čtyř týdnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.    
3.1.2 Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.
 
3.2 Způsob dodání a náklady přepravy
3.2.1 Způsob a místo dodání Zboží jsou určeny Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.
3.2.2 K odeslanému Zboží přiloží Prodávající daňový doklad.
3.2.3 Prodávající zasílá Zboží Kupujícím na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím přepravce zásilek společnosti PPL CZ, s.r.o. , není-li dohodnuto jinak. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.
3.2.4 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.
 
3.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží
3.3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.
3.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).
 
3.4 Prohlídka Zboží Kupujícím
3.4.1 Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.
3.4.2 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je Kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží.
3.4.3 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).
 
4.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)
4.1.1 1 Kupující – spotřebitel má právo seznámit se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, proto může od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů
     a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
     b) od převzetí posledního kusu Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal více kusů Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodává samostatně, tj. ve dvou nebo více dodávkách, nebo
     c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Zboží Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí, nebo
d) ode dne převzetí první dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), je-li v Kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu
4.1.2 V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, neporušený obal) na adresu sídla Prodávajícího, resp. na adresu, kterou Prodávající k tomuto účelu uvádí. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.
4.1.3 Kupující - spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě naleznete zde, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Prodávající rovněž zasílá formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení přijetí Objednávky dle čl. 2.3.2. Dalšími možnými způsoby odstoupení od Kupní smlouvy jsou odstoupení provedené telefonicky na telefonický kontakt Prodávajícího uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo účtu, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).
4.1.4 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,
     a) pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program nebo autorským právem chráněné dílo (včetně děl kartografických) nahrané na hmotném nosiči dat (CD, DVD, disketa) a Kupující porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen);
     b) bylo-li předmětem koupě Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
     c) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
     d) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit
e) týkající se Zboží, které bylo přizpůsobeno nebo vyrobeno dle požadavků Kupujícího.
4.1.5 Bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího (např. obšití záclon a našití stužky, mimo záclon/voálů jejichž výška/šířka byla upravena), je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, avšak Prodávající je oprávněn vrátit mu pouze 50% kupní ceny zboží. Pokud byla sjednána platba za služby (např. provedení úprav Zboží), tak tato částka se nevrací.
4.1.6 Prodávající je oprávněn kontaktovat Kupujícího a dohodnout s ním termín a způsob vrácení Zboží. Jinak je Kupující povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.
4.1.7 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. těchto Podmínek, případně na jiné adrese, kterou Prodávající za tímto účelem uvede. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.
4.1.8 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.
4.1.9 V případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto čl. 4.1. dojde k poškození, opotřebení nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží.
4.1.10 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti (včetně poškození původního obalu zboží, vzniklého v důsledku jeho vybalení). 
4.1.11 Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy v souladu s tímto čl. 4.1., je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží uvedených v Kupní smlouvě, a to
     a) bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Prodávajícímu v odstoupení, nebo
     b) poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud s tímto Kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.
Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku 4.1.11 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Prodávající vrácené Zboží obdržel, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal na adresu dle odst. 4.1.7.
4.1.12 Zvolil-li Kupující pro účely dodání Zboží v rámci Objednávky jiný než nejlevnější způsob dopravy, který Prodávající v době odeslání Objednávky nabízel, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dopravu pouze ve výši odpovídajícímu tomuto nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy Zboží.
4.1.13  Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4 Obchodních podmínek, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.
4.1.14  Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.
 
4.2 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem
4.2.1 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.
4.2.2 Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.
4.2.3 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo Objednávky (uvedené v potvrzení přijetí Objednávky) a datum nákupu.
4.2.4 V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.
 
4.3 Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím
4.3.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující nesplnil v minulosti vůči Prodávajícímu závazek vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané Zboží.
4.3.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že došlo k provozně-technické chybě, v důsledku které byla zveřejněna na stránkách Internetového obchodu nebo v tištěných materiálech (katalogy, letáky) chybná cena.
 
 
 
5. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží
5.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
     a) Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 
     b) Zboží je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,
     c) Zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. 
5.1.2. Dále prodávající Kupujícímu odpovídá, že Zboží vedle ujednaných vlastností
a) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.
5.1.2. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle čl. 5.1.2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
5.1.3. Čl. 5.1.2 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.
     5.1.2 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí,ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
5.1.3 S ohledem na specifika vybraných druhů Zboží se však za vadu nepovažují skutečnosti uvedené v čl. 6.1 Obchodních podmínek.
 
5.2 Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele
5.2.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.
5.2.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím; je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od doručení Zboží do místa určení.
5.2.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).
5.2.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.
5.2.5 Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost
     a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
     b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
     c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
     d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
     e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.
5.2.6 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.
 
5.3 Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele
5.3.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.
5.3.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.
5.3.3 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.
5.3.4 Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.
 
5.4 Reklamace
5.4.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek.
5.4.2 Následně s Kupujícím dohodne Prodávající způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace. Prodávající Kupujícímu vystaví ve smyslu § 19 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele potvrzení o uplatnění reklamace, obsahující alespoň datum uplatnění reklamace, uváděný důvodu reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje Kupujícího. Nepožaduje-li Kupující jinak, zašle mu Prodávající potvrzení o přijetí reklamace na jeho e-mailovou adresu. Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 5.4.5. V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, způsobem dle čl. 4.1.11.
5.4.3 Zasílá-li Kupující za účelem reklamace vad Zboží Prodávajícímu, uplatní se články 4.1.7 - 4.1.8 Obchodních podmínek přiměřeně.
5.4.4 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 5 zák. o ochraně spotřebitele potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, obsahující alespoň:
     a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
     b) důvody reklamace;
     c) způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem ve smyslu čl. 5.5.;
     d) výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);
     e) zdůvodnění oprávněnosti reklamace a způsob jejího vyřízení;
     f) zdůvodnění případného zamítnutí reklamace.
Potvrzení o vyřízení reklamace je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad, společně se zaslaným Zbožím. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání potvrzení e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
5.4.5 Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Prodávajícího sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího písemně, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 5.4.4.
5.4.6 Vada Zboží (rozpor s Kupní smlouvou ve smyslu čl. 5.1.1 a 5.1.2), která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.
5.4.7. Nepřevezme-li Kupující Zboží nejpozději do 14 dní poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti jej po vyřízení reklamace převzít, případně nepřevezme-li Kupující Zboží po vyřízení reklamace odeslané Prodávajícím na jeho adresu od dopravce, je Prodávající oprávněn požadovat úplatu za uskladnění Zboží, a to v obvyklé výši podle objemu a hmotnosti Zboží. 
 
5.5 Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží
5.5.1 Nároky uvedené v tomto čl. 5.5 se vztahují pouze na Kupující – spotřebitele.
5.5.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.
5.5.3  Kupující má právo požadovat odstranění vady, a to podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží bez vady, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a na hodnotu, kterou by měla věc bez vady.
5.5.4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že:
  1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s jinými právními předpisy. 
  2. vada se projeví opakovaně, 
  3. vada představuje podstatné porušení Kupní smlouvy,
  4. z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
5.5.5. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že je vada nevýznamná. V případě pochybností se má za to, že vada není nevýznamná. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržel vrácené Zboží nebo co mu Kupující prokázal, že mu Zboží odeslal.
5.5.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.
 
6. SORTIMENT

6.1 Informace o Zboží
6.1.1 Veškeré zboží nabízené Prodávajícím je označeno názvem a objednacím číslem. Dále Prodávající uvádí u každého Zboží s ohledem na jeho druh zejména jeho rozměry, materiál, charakteristiku, cenu (včetně DPH) za kus či určitý rozměr a fotografické vyobrazení. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační, ve skutečnosti se mohou na Zboží vyskytovat drobné vzorové odchylky, zejména u záclon se u větších výšek mohou vyskytovat bordury nebo vyšívání navíc.
6.1.2 Záclony jsou vyráběny většinou ve více výškách od stejného druhu záclon. U některých druhů záclon se mohou výšky lišit o +-5cm z uvedených rozměrů. Minimální odběr záclon je 2 běžné metry. Objedná-li si kupující menší míry, vyžaduje prodávající platbu předem formou zálohové faktury (to neplatí u Objednávky záclony o výšce 250 cm). Prodávající si vyhrazuje právo dodat Kupujícímu objednanou záclonu ve větší šířce, než činila Objednávka Kupujícího (netýká se kusových záclon), a to v závislosti na vzoru objednané záclony, podle kterého je záclona do objednávané šířky stříhána. Rozdíl mezi objednanou šířkou zboží a skutečně dodanou šířkou zboží však nesmí činit více než 15%. U voálů činí minimální odběr 1,5 běžného metru. Objedná-li si Kupující menší míry, vyžaduje Prodávající platbu předem formou zálohové faktury. Povlečení je dodáváno v originálním balení, tento originální obal je považován za součást Zboží a jeho hodnota je zahrnuta v ceně Zboží.
6.1.3 Nabídka Zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné slevy je platná ke dni objednání Zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen a slev. Slevy není možné kombinovat ani sčítat.
 
6.2 Materiál a doporučená údržba:
     a) záclony jsou 100% polyester (pokud není přímo u výrobku uvedeno jinak).
    Symboly
     b) voály jsou 100% polyester (pokud není přímo u výrobku uvedeno jinak).
      Symboly   
     c) ložní soupravy jsou 100% bavlna (pokud není přímo u výrobku uvedeno jinak).
      Symboly
     d) prostěradla jsou 80% bavlna +20% polyester (pokud není přímo u výrobku uvedeno jinak).
      Symboly
     e) závěsy jsou 100% polyester (pokud není přímo u výrobku uvedeno jinak).
      Symboly
 
7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
7.1 Odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem
7.2 Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.
 
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

8.1 Osobní údaje
8.1.1 Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR).
8.2.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu (subjektu údajů) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES související se zpracováním osobních údajů zákazníka na základě právních titulů plnění smlouvy, právní povinnosti a oprávněného zájmu, plní prodávající (správce osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana osobních údajů
8.2. Zasílání obchodních sdělení
8.2.1. Prodávající je na základě výslovného souhlasu Kupujícího ve formě aktivního zakliknutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení ve formě e-mailu, která budou obsahovat informace o novinkách v nabídce Zboží na Internetovém obchodě, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího nebo o službách či produktech třetích osob.
8.2.2. Kupujícím, kteří odeslali Objednávku a uzavřeli s Prodávajícím Kupní smlouvu, jsou obchodní sdělení zasílána v souladu s § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zasílána obchodní sdělení na jejich e-mailové adresy, uvedené v rámci Objednávky, i bez jejich souhlasu. Tím není dotčeno jejich právo kdykoli odmítnout zasílání obchodních sdělení způsobem dle následujícího odstavce.
8.2.3. Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení anebo při odeslání Objednávky toto zasílání dopředu odmítnout, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.
8.3. Cookies
8.3.1. Prodávající používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Internetového obchodu Kupujícími, přihlašování k zákaznickému účtu Kupujícího, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Kupující uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač ve formě zakliknutí výslovného souhlasu s užíváním jednotlivých cookies dle jejich účelu, který se zobrazí Kupujícímu v samostatném okně při první návštěvě Internetového obchodu. 
8.3.2. Bližší informace ohledně cookies jsou Kupujícímu dostupné na stránce https://www.dante.cz/cookies/
8.3.3. Prodávající neužívá žádné cookies ani jiné nástroje pro účely tzv. dynamického stanovení kupní ceny. Prodávající neprovádí žádná automatizovaná rozhodnutí a neužívá ani žádné jiné technické prostředky pro účely přizpůsobování ceny osobě Kupujícího např. na základě jeho předchozího chování, předchozích nákupů nebo jakýchkoliv jiných informací o konkrétních Kupujících, které neshromažďuje. Tím není dotčena možnost nabídnutí slev nebo jiných výhod Kupujícímu, který má vytvořen Uživatelský účet.
 
9. UŽIVATELSKÝ ÚČET A KOMUNIKACE S KUPUJÍCÍMI

9.1. Uživatelský účet
9.1.1.  Uživatelský účet je uživatelské administrační rozhraní provozované Prodávajícím, prostřednictvím kterého se zavazuje registrovanému Kupujícímu poskytnout služby spočívající v automatickém předvyplnění objednávkových formulářů při opakovaných objednávkách, zpřístupnění historie objednávek a případných nároků na slevu. Registrovaný Kupující má prostřednictvím Uživatelského účtu přístup ke svým osobním a kontaktním údajům a může provádět jejich změny a opravy.
9.1.2. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
9.1.3. K Uživatelskému účtu se Kupující přihlašuje zadáním kombinace e-mailové adresy a hesla, které si sám zvolí. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby zvolili dostatečně silné heslo za účelem co nejvyššího zabezpečení přístupu k Uživatelskému účtu.
9.1.4. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj Uživatelský účet zrušit. V takovém případě vymaže Prodávající veškerá data a osobní údaje, které Kupující uvedl při Registraci nebo později, jestliže již nejsou potřebné pro účel, pro který byly Prodávajícím shromážděny nebo jinak zpracovány. Ke zrušení Uživatelského účtu dojde automaticky také v případě, kdy Kupující požádá o výmaz svých osobních údajů (uplatní tzv. právo být zapomenut) 
9.2. Stížnosti Kupujícího
9.2.1 Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.
9.2.2 Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://coi.greep.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Na zde uvedené adrese nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Kupující podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese: http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/
9.2.3 Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.
9.2.4 V případě sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující využít také možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné nalézt na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
9.2.5 Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
 
10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
10.2 Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
10.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

 

Obchodní podmínky platné a účinné od 1. 5. 2016

Obchodní podmínky platné a účinné od 21. 9. 2017

Obchodní podmínky platné a účinné od 24. 5. 2018